08-20h | Tel: +387 65 388 645 | Email: esmrtovnica@gmail.com

O nama i uslovi korištenja


O nama


Ubrzan način života nosi sa sobom i posljedice, neke stvari se propuste zbog nedosatka vremena. Budući da je internet brz način protoka informacija i gotovo u svakom trenutku možete sve saznati, željeli smo to iskoristiti i omogućiti korisnicima da dobiju informaciju na vrijeme. Ožalošćenim porodicama, kumovima i prijateljima nudimo brzu proceduru objave smrtovnica, posljednjih pozdrava, pomena, saučešća, sjećanja.
Uslovi korištenja


Član 1. Uvod

Za vrijeme korištenja eSmrtovnica.com, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. eSmrtovnica.com zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike.

Član 2. Opis usluge

Radi boljeg razumijevanja usluge koju eSmrtovnica.com pruža, korisnicima i posjetiteljima web sajta, kao uopšteno i svim trećim licima se nudi detaljno obrazloženje usluga i to:

Web sajt eSmrtovnica.com treba shvatiti kao virtuelni oglasni prostor u isključivom vlasništvu izdavača eSmrtovnica.com (kao što bi to bila oglasna tabla), na kojem eSmrtovnica.com nudi svojim korisnicima da u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime objavljuju smrtovnice, sjećanja, tužna sjećanja, in memoriam, posljednje pozdrave, saučešća, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i uopšteno zakonitost svih navoda, iz objavljenog oglasa.

Shodno prethodno navedenom, sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali, objavljeni na web sajtu, preneseni i/ili linkovani sa web sajta su isključiva odgovornost korisnika web sajta iz čijeg oglasa ti podaci potiču.

eSmrtovnica.com naplaćuje naknadu za postavljanje oglasa na virtuelnom oglasnom prostoru obrazloženom u prethodnom stavu, i to u skladu sa aktuelnim cjenovnikom koji se može naći na samom web sajtu eSmrtovnica.

Član 3. Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice eSmrtovnica.com, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima na svim dijelovima stranice. eSmrtovnica.com čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka.

U svrhu oglašavanja na web sajtu eSmrtovnica.com, korisnik se obavezuje da ostavi svoje kontakt podatke i sadržaj oglasa. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost tih podataka.

Svaki korisnik registracijom na eSmrtovnica.com daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku unosa objave iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi izdavač eSmrtovnica.com, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte ili automackih poruka, dok se eSmrtovnica.com i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku unosa oglasa čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vodi izdavač eSmrtovnica.com, koja se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika eSmrtovnica.com je ovlašćena proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

Korištenjem eSmrtovnica.com saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona eSmrtovnica.com upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa korištenje usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je korisnik objavio ili uz samo oglašavanje. Korištenjem eSmrtovnica.com saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem oglašivačkom računu.

Član 4. Zaštita autorskih prava

Podaci na eSmrtovnica.com su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na eSmrtovnica.com uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju eSmrtovnica.com te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača.

Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, upotrijebljeni robni znak „eSmrtovnica“, kao i svi ostali tekstovi i navodi na web sajtu www.eSmrtovnica.com su produkt individualne duhovne tvorevine izdavača eSmrtovnica.com, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.

Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih oglasa, pri čemu eSmrtovnica.com, napominje se, ne radi o njegovim navodima, niti daje bilo kakvu garanciju glede tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja. eSmrtovnica.com se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na eSmrtovnica.com.

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

Član 5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

eSmrtovnica.com zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uslove korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na eSmrtovnica.com, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. eSmrtovnica.com zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi eSmrtovnica.com, a posebno u smislu:

• kopiranja sadržaja objavljenog na eSmrtovnica.com i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
• lobiranja oglašivača eSmrtovnica.com na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge
• predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom eSmrtovnica.com (svim kombinacijama koje ukazuju na korištenje istog imena)
• direktnog ili indirektnog pozivanja drugih oglašivača na komunikaciju putem e-maila, drugih internet stranica ili drugih sredstava komunikacije
• višestrukog slanja istih i/ili sličnih poruka ili javnih pitanja istim i/ili različitim oglašivačima
• brisanja i/ili završavanja oglasa, te ponovne objave oglasa istog ili sličnog sadržaja zloupotrebljavanjem sistema
• izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje
• predstavljanja ili objave oglasa pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom
• neovlaštenog predstavljanja u ime eSmrtovnica.com administracije i njenih uposlenika
• nepoštivanja drugih obavijesti, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranicama eSmrtovnica.com

eSmrtovnica.com, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Član 6. Garancija

eSmrtovnica.com ne garantuje:

• tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima
• da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
• da će treća strana legalno koristiti stranice eSmrtovnica.com sve vrijeme.

Član 7. Odgovornost

eSmrtovnica.com se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

• korištenja stranice eSmrtovnica.com
• korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice eSmrtovnica.com
• informacija na stranici eSmrtovnica.com
• postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi s informacijama na stranici eSmrtovnica.com
• postupaka korisnika eSmrtovnica.com
• upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
• korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime eSmrtovnica.com • korištenja stranica koje nisu pod domenom www.eSmrtovnica.com, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime eSmrtovnica.com, kopirajući stranicu www.eSmrtovnica.com vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu

eSmrtovnica.com ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s eSmrtovnica.com, niti podupiranja takvih stranica od strane eSmrtovnica.com. eSmrtovnica.com može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću eSmrtovnica.com na taj način. eSmrtovnica.com povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. eSmrtovnica.com nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva, a obzirom da eSmrtovnica.com nije autor takvog oglasa.

Član 8. Oglas

Kod predavanja oglasa na eSmrtovnica.com, oglašivač dodjeljuje eSmrtovnica.com pravo da odašilje informacije navedene u oglasu. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na eSmrtovnica.com na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane eSmrtovnica.com. eSmrtovnica.com ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopšte ne objavi sve oglase za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na eSmrtovnica.com, a posebno u sljedećim slučajevima:

• kada je oglas predan u pogrešnu kategoriju
• ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta)
• kada je oglas nepotpun i/ili neispravan
• kada sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili zakonima Bosne i Hercegovine nedopuštene i zabranjene materijale
• kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema eSmrtovnica.com
• kada oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja eSmrtovnica.com


Oglašivač je saglasan:

• da postavljanjem oglasa potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz sadržaja oglasa, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka suprotno pozitivnim propisima Države Bosne i Hercegovine
• da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na eSmrtovnica.com postaju vlasništvo istog
• da osobe koje održavaju eSmrtovnica.com kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih
• da eSmrtovnica.com članovima sa verifikovanim brojem telefona šalje SMS poruke o novostima na stranici. • da eSmrtovnica.com može izbrisati sve podatke sadržane u oglasu ukoliko je oglas nevažeći, a shodno diskrecionoj ocjeni eSmrtovnica.com
• da će potpuno poštovati sve odluke eSmrtovnica.com i njenih zaposlenih
• da njegov korisnički profil i podaci ne mogu biti izbrisani bez potvrde vlasništva profila i odobrenja eSmrtovnica.com administracije. Korisnički profil može biti izbrisan nakon isteka perioda od 15 radnih dana od momenta potvrde vlasništva nad profilom
• da postavljanjem oglasa potvrđuje posjedovanje potrebnih prava, saglasnosti i/ili dozvole za objavu istog
Ponašanje suprotno stavkama ovog Pravilnika se smatra kršenjem Uslova korištenja eSmrtovnica.com, te eSmrtovnica.com zadržava pravo da upozori i/ili iz daljnje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodne obavijesti i bez obrazloženja.


Član 9. Prigovori trećih lica

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji da web sajt eSmrtovnica.com shodno gornjim uslovima i obrazloženjima, kao i shodno odredbi člana 23. Zakona o elektronskom i pravnom i poslovnom prometu (sl. glasnik BiH br. 88/2007), ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane korisnika ovog web sajta, a kojim informacijama eSmrtovnica.com samo osigurava pristup.

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji web sajta eSmrtovnica.com da je odredbama članova 25. - 27. Zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu, eSmrtovnica.com oslobođen svakog oblika odgovornosti za pretragu sadržaja na virtuelnom oglasniku, privremenom prolaznom čuvanju – cashing, čuvanju stranog sadržaja – hosting na zahtjev korisnika, kao i na eventualno omogućavanje pristupa informacijama trećih lica – linking.

Takođe se obavještavaju treća lica da se shodno smislu usluge eSmrtovnica.com, svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača, odnosno svakog trećeg lica (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču i/ili sadržaju oglasa) rješavaju isključivo između oglašivača i korisnika. eSmrtovnica.com ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, korisniku i/ili oglašivaču, nastale kao posljedica takvog odnosa.

Sve eventualne zahtjeve trećih lica, treća lica mogu dostaviti na adresu: eSmrtovnica@gmail.com, te se eSmrtovnica.com obavezuje da će u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti na svaki pojedinačni podneseni zahtjev.

Korisnici i oglašivači, kao i treća lica, se obavještavaju da eSmrtovnica.com nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga –zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka.

Član 10. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Trebinju.

Vlasnici eSmrtovnica.com sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.eSmrtovnica.com bez prethodne8 najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem eSmrtovnica.com, korisnik/posjetilac potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja eSmrtovnica.com i da ih u cijelosti prihvata.

U Trebinju, Jul 2017.